Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web
ANUL IV - Aparitie trimestrialã - Nr. 11 - 2004
Revistă de cultură pentru sate editată de Asociaţia Nova Internaţional cu sprijinul: Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Consiliului Local al Primăriei - Piteşti, Centrului Cultural din Piteşti
Pagina: Precedentă - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - Următoare

DIN SUMAR:

• Alexandru Mateevici «poetul limbii noastre»
• Întoarcerea fiului către sat • Interviu cu prof. dr. Adriana Rujan
Catrene umoristice - Ioan Nelu Vişan
• Mărturisiri - Radu Octavian Maier
Leonid Dimov - Poeme
• Miracole ale copilăriei - Denisa Popescu
• Profil - Valentin Crucianu - reportaj de Elisaveta Novac
• Din viaţa rromilor: Lungul drum al întoarcerii către nicăieri - Fevronia Novac - Canada
• Din legendele satului: Jidovul
• Păstorul satului - Prof. Cezar Bădescu
• Impresii despre satul natal
Din creaţiile copiilor de la Vultureşti
• Nichifor Crainic - Poeme religioase

- urmare din pagina 3 -

Deşi creaţia sa lirică e totuşi restrânsă, distingem la conţinutul ei mai multe faze şi mai multe straturi, străbătute însă de acelaşi fior al dragostei fierbinţi pentru spi-ritualitatea românească şi pentru datină. Primele poezii ale lui Mateevici - din anul 1907 - coincid organic, prin tematică, cu mişcarea de la „Sămănătorul“ şi cu acel memorabil Noi vrem pământ de G. Coşbuc. Nota personală constă în inflexiunea cald-moldovenească şi în sugestia de cântec popular recreat. Am adaăuga şi apropierea - avant la lettre, desigur - de rostirea bărbătească a lui Aron Cotruş, citând din poemul manifest al lui Mateevici, Eu cânt: „Eu cânt pe-acei ce-n jug şi chin / Pe-a lor spinare ţara ţin / Cari în robie şi necaz / Voinici, puternici au rămas! / Vânjoşi, înalţi, ca fierul tari, / De soare arşi, bătuţi de vânt, / Brăzdează harnicii plugari / Al ţării lor mănos pământ, / Din plug pe toţi ei îi hrănesc, / Vărsând pâraie de sudori - / Dar to puterile le cresc: / Pe-aceşti puternici muncitori / Eu cu mândrie-i cânt!“ (p. 5). Poemul, ca şi următorul din care vom cita, e scris de autor la vârsta de 19 ani. Iată, dar, în Ţara, limpedea şi curata inflexiune populară de care vorbeam: „Frunză verde grâu de vară, / Ce frumoasă-i a mea ţară! /Cât cu ochii-n zări cuprinzi, / Ţăruleano te întinzi, / Strălucind în ape-oglinzi; / Cât cu ochii dai şi vezi- / Tot câmpii, păduri, livezi, / Şesuri, văi frumoase, sate / Pâni şi brazde semănate, / Munţi şi dealuri nalte, vii, / Depărtări largi, albăstrii, / Primăvara numai floare / Pe câmpii mirositoare / Vara -aur tot turnat / Până-n zare revărsat, / Aur viu de pâne coaptă- / Munca ţărănimii dreaptă, / Trece vântul prin ogoare, Dă pământului răcoare / Şi se duce până-n zări / Şi răzbate-n depărtări“ (p. 12-13, cităm după Ediţia Haneş din 1926).

Eminescianismul pomenit de G. Călinescu este superior şi complexat. Iată un fragment de puternic sentiment cosmic: „El priveşte mersul vremi, / Taina de puţini pătrunsă / Şi zideşte viitorul / Cu-ntocmirea lui ascunsă / Şi ia-n seamă isprăvirea / Veacurilor viitoare / Ce se pierd în veşnicia / Care-i este la picioare.“ (p. 56). Este evidentă aici o urmă fină a celebrei Scrisori eminesciene. - Dar în via şi nesecata tradiţie de lirism răsăritean, emblematic pentru Mateevici, trebuie pomenit şi Dosoftei: „Glasuri de bucurie, / Laude şi rugăciuni / Din cântarea gurii vie / Şi-a chimvalurilor struni“ (p. 61).

Însă, ceea ce este la fel de propriu poeziei lui Mateevici este lirismul său, viu, autentic, moldovenesc, fără a fi „regional“. O nostalgie puternică şi curată, limpezită de patetism, desprindem din poemul În zarea anilor: „În zarea anilor trecuţi / Eu văd în flăcări asfinţituri / Eu văd albastre amurgituri / În zarea anilor trecuţi. / E primăvară. Sunt în floare / Salcâmii. Stau pe gânduri puşi. / Şi o căldură îmbătătoare / Şi o mirozn-ameţitoare / Mă duce lin departe-zare, / În zarea anilor apuşi“. (p. 20).

Odată cu dobândirea experienţei, imaginile lui Mateevici îşi sporesc rafinamentul elegiac: „Dorm florile. Grădina moartă tace, / Iar primprejur - albastre umbre - / Năsip, zori aurii - şi pace“ (p. 71). „De prin desi-mile grădinii / Din rouratica verdeaţă, / Le râd voioşi de-acum crinii / Ascunşi în scutece de ceaţă“. (p. 73).

În poemele care-au precedat moartea poetului, există o împăcare de sine gravă, mioritică, de privire dusă - cum însuşi autorul ar spune-o - „Departe-n luminosul Răsărit”. Iată, dar, unul din poemele datate - „Mărăşeşti, 5-6 iulie 1917”: „Văd prăbuşirea unei stele, / Al nopţii mândrului luceafăr, / Şi sufletul cântării mele / Smintit se zbate de neteafăr. / Se scurge noaptea-n sfânta tihnă / Dar tunurile vrăjmăşeşti / Ţintesc şi bat fără odihnă / Să şteargă gara Mărăşeşti“ (p. 107). Tot din aceeaşi vreme, un poem de mare vibraţie patriotică, dens în sobrietatea sa mândră: „Deasupra târgului Bârlad / Trecut-a un aeroplan / Şi-un snop de pânea aruncat, / Cules din lanuri de German. (...) / Afurisirea cadă, Sfinte, / Judecătorule Părinte, / Pe cei ce Ţara ne-au vândut / Şi robi năvalei ne-au făcut. / Dar milă fie-ţi de creştin / Ce spicul din sudori îl creşte, / De-un biet, nevinovat Român / Ce-şi spune amarul Româneşte“. (p. 119-120). Poeme care pot fi aşezate în larga categorie a celor scrise în tranşee; deşi evident diferite ca registru, ele se înrudesc tematic cu adâncile meditaţii lirice - unice în literatura noastră - formulate pe font de Camil Petrescu. Tradiţionalitatea celor dintâi şi lirica intelectualitate a celor din urmă nu reprezintă însă decât decât două modalităţi de trăire.

Un alt spaţiu din poezia lui Mateevici îl constituie cel epic, motivat prin caldul mesaj omiletic; „cazanii“ care îşi au însemnătatea lor specifică. La hotarul lor, s-ar aşeza o poezie, precum cea intitulată „La Noul Neamţ“ (p. 121-123) care premerge relevării unui univers în care avea să exceleze V. Voiculescu - univers adânc infuzat de pravila şi de tradiţia românească.

Vom încheia seria citatelor cu două strofe desprinse dintr-o poezie care însoţeşte, ca preocupare şi tematică, capodopera Limba noastră şi care învederează că zămisli-rea acesteia din urmă nu a fost un joc al hazardului, al numerelor mari. Limba, adevărată, organică, a fost mereu obsesia lui Mateevici. Şi aici desluşim îmbrăţişarea de către poet a argumentului eminescian: „Noi nu înţelegem: din sine limba creşte, / Nevoie nu are de ajutor strein, / Din sine prinde floare, din sine se-nnoieşte, / Când nu-i atingi temeiul puternic şi bătrân. / Destulă înflorire păstrat-a limba noastră / Din sânul maicii sale cel vechi şi sănătos, / Şi nu-i mai trebui leacuri, şi nici boia albastră / Să zugrăvească cerul cel sfânt şi luminos“. (p. 117).

Am citat din poemele lui Mateevici deoarece scopul nostru a fost acela de a reaminti că el nu este autorul unei singure poezii, ci un scriitor adevărat, sprijinit pe tradiţie, pe o predanie a poeziei, ca şi pe epoca sa, epocă în care lirica românească profesa - pe scară largă - şi un rol misionar. Dar, chiar în acest context, poetul Al. Mateevici a pierit însă înainte de a fi împlinit 30 de ani, iar din cât a apucat să scrie, G. Călinescu a tras o concluzie cu care am început şi pe care, în încheiere, o reamintim: ar fi fost poet mare dacă trăia.


[top]

Imagini din aceastã paginã

Monica Ghiţescu