Din sumar

Din nou acasă (Ion Filipoiu)
Nova International Association's Call for Funding
Dumnezeu n-a murit! Asta s-o ştiţi! V-o spune Nietzsche, care în final a văzut pe Dumnezeu! (PS Calinic)
Satul românesc va vieţui prin ceea ce are valoros şi etern (Gheorghe Dinuţă)
Clubul micilor căutători de folclor din Modoia (prof. Olimpia Tănase)
Pe ţăranul român să-l întrebăm, atâta vreme cât trăieşte după legile unei morale ancestrale, dacă vrea să dispară, ori bunăoară să se mute în muzeu (Elisaveta Novac)
Originea cuvântului „sat“ (Ion Filipoiu)
Visul solar al copiilor de la Albeştii de Argeş - Duţă Claudiu Costin (Elisaveta Novac)
Inuiţii, victime ale rasismului ştiinţific în Europa sfârşitului secolului al XIX-lea (Fevronia Novac)
Poeme de Cristian Ciucar
Poeme de Gabriela Melinescu
Prieteni de condei - pen pals - Apel către dascăli
Râpa Fetii (Colonel (r) Ioan A. Dobrescu)
Ielele (Elisaveta Novac)
Lacrimi pentru Cina cea de Taină (Amalia Elena Constantinescu)


Revistă editată de
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL
cu sprijinul Consiliului Local
al Primăriei Piteşti
şi al Episcopiei Argeşului şi Muscelului

 
     
     
 

Website realizat şi întreţinut de Valentin ENACHE (mail - website) © 2004,
Asociaţia NOVA INTERNAŢIONAL,
Piteşti, Argeş, Romania

 
     

Prieteni de condei - Pen Pals

Apel către dascăli

Adevăratul univers al vieţii copiilor este leagănul de vis şi de joc, în care să se mlădieze zburdălnicia şi spiritul infantil o adevărată lume inventată din ce a dat mai superb şi mai trainic spiritul uman de-a lungul vremurilor, acel spirit care a rămas încremenit în spaţiul ferice al basmelor, al cântecelor, al poeziei, al poveştilor, al tot ceea ce încarcă de fior sufletul omenesc, în faţa existenţei.

Degradanta condiţie umană a copiilor a călcat apăsat, acţionând în sensul paraliziei sufleteşti a unei lumi fragede, prea devreme târâte în coşmarul dramatic al existenţei. A durat cam mult jocul de-a mizeria, de toate felurile, în spaţiul acestei vârste, care trebuia să aparţină unei lumi lipsite de griji şi apărate de urâtul hidos al epocii damnate. Vom trece în uitare dârele acelei copilării atinse de o claustrofobie nimicitoare în toate planurile existenţei, urmând să dăm copilului dreptul sacru de a-şi desface aripile spre zonele pure ale spiritului său infantil. Avem datoria de a întoarce copiilor cântecul adevărat, jocul nepoluat, limba corectă, muzicală şi acea literatură, care să lucreze armonios asupra zidirii sufletelor lor, care să le înaripeze gândurile, să le trezească interesul pentru cunoaştere, pentru lectură, să-i apropie de lucrurile frumoase, de adevăr, de credinţă şi de Dumnezeu.

Pe drumul acestui demers, rolul esenţial revine dascălului şi familiei. Nouă tuturor ne revine datoria morală să profilăm lumea de mâine şi să depăşim o stare care pare inertă şi veşnică, prin înarmarea unor spirite, prin dezar-marea altora, prin lupta dintre vechi şi nou, prin depăşirea mentalităţii păguboase. Lupta împo-triva alterităţii, împotriva a tot ce împovărează lumina, se impune în permanenţă şi în tot locul. A şti să vezi cu un pas înaintea ta şi a avea dorinţa de veşnică prime-nire şi de schimbare. A te înălţa prin puterea fanteziei, a crede în valoarea virtuţilor ome-neşti este tot ce te înnobilează, e tot ce-ţi dă sentimentul valorii şi al încrederii în izbândă. Fiecare oră de viaţă are o valoare de neînlocuit. Să fii om mai presus de orice, să fii om al timpului tău, să ai o voinţă de fier, să iubeşti munca cu veneraţie, căci bunul renume se cere întreţinut ca o flacără vie, şi ţine de siguranţa asupra propriei noastre valori.

România deţine un potenţial de inteligenţă umană deosebit de valoros, însă nu întotdeauna românul ştie să-l valorifice şi să-l pună în slujba progresului. Altfel de ce ar fi alunecat cincisprezece ani peste noi fără să ne trezească la noile realităţi sociale şi economice. Fără să ne facă să înţelegem că locuim un timp nou, într-o altă lume decât aceea cu care ne-am obişnuit. Intr-o altă ordine socială în care individul se poate afirma prin propria sa valoare şi în care libertatea de a-şi duce sau nu la capăt proiectele îi aparţine. Locuim, iată, în capitalism, unde cel mai puternic este învingător, şi nu de puţine ori cel mai rău, unde nu mai are noimă veşnica trăncăneală. Aici vorba lungă e sărăcia omului, fapta este hotărâtoare. In spiritul unor activităţi profitabile pentru viaţă trebuie să ne educăm copiii şi tinerii. La orice vârstă există activităţi creatoare care să procure satisfacţii morale şi materiale. Trainică rămâne relaţia cu natura, cu mediul înconjurător, unde imaginaţia se poate afirma în libertate. Trainică rămâne relaţia cu munca chiar de la o vârstă timpurie. Pregătirea pentru viaţă ţine de o iniţiere, de o specia-lizare în folosirea timpului. La nivel cultural nu trebuie să lipsească lectura din viaţa noastră. Lecţia pe care noi înşine o învăţăm din mers şi pe care o dăruim lumii spre a nu deveni inutilă. Dascălii de azi, tineri şi vârstnici, avem o mare răspundere morală faţă de generaţiile noi destul de năpăstuite atât în şcoli, cât şi în viaţa socială.

Privind retrospec-tiv asupra ultimilor cinci-sprezece ani remarcăm o scădere a participanţilor din rândurile elevilor la concursuri şcolare pe teme umaniste, la olimpiadele naţionale, la cercurile de creaţie literară, ce existau în şcoli cu duiumul,la specta-cole de teatru organizate încă din grădiniţe, la concursuri de poezie, s.a., la întâlniri cu scriitori şi cu personalităţi din toate domeniile vieţii culturale şi economice, pierzându-ne astfel valorile spirituale şi privind neputincioşi la alterarea limbii naţionale. Auzim pretutindeni, în jur, expresii vulgare, clişee, dezacorduri şi ne confruntăm cu o sărăcire fără de precedent a limbii române. Am moştenit o limbă dulce şi înţeleaptă de la Păstorul Mioritic şi de la Eminescu. Am pierdut-o ? Atunci, cu ce vom trece dintr-un spaţiu limitat la o extensie universală ? Ce vom prezenta specific şi particular lumii în care dorim să ne integrăm ? Fie la oraş, fie la sat lipsesc liderii culturali. Lipseşte voinţa acestora de a sluji catedra şi cultura, de a sluji sufletul omenesc, de a sluji loruşi, că orice dobândim în spaţiul culturii şi valorii devine hrană pentru întreg spiritul nostru omenesc. Altfel de ce mai facem umbră pământului dacă în urma noastră rămâne praf şi pulbere?

Acest demers capătă forma unui apel la dascălii din şcoli. Nu generalizăm, însă puţini sunt cei care se dăruiesc şi realizează vizibil o educaţie culturală şi educativă aleasă în rândul elevilor, astfel încât aceştia pot deveni exemple pentru cei mulţi, cărora cu anevoie le trece timpul celor patru ore de curs.

Asociatia Nova Internaţional (ANI), prin activităţile desfăşurate în promovarea valorilor culturale din spaţiul argeşean şi naţional, prin implicarea în programe care să vină în sprijinul copiilor şi tineretului sătesc şi orăşănesc din judeţul Argeş şi din ţară, prin editarea revistei SATUL NATAL şi prin programul TINERET, DEBATE, DEMOCRAŢIE, lansat încă din anul 1995 la Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, prin Înfiinţarea Muzeului Copilului în localitatea Corbeni, judeţul Argeş, în colaborare cu Consiliul Local şi Primăria Corbeni şi Cercul de pictură Culoare şi vis, din localitate, coordonat de doamna profesoară Elena Stoica , propune în continuare un important proiect de dezvoltare culturală şi educativă : Proiectul Prieteni de condei Pen pals care, prin intermediul corespondenţei între copiii şcolilor de la sate cu cei din şcolile de la oraşe, reînvie prietenia, schimbul de idei, de experienţe culturale şi educaţive, cunoaşterea de valori şi apropierea celor două lumi lumea oraşului şi lumea satului, în vederea pregătirii lor pentru viaţă şi pentru a intra în sistemul de valori europene. Programul va urmări dezvoltarea de certe abilităţi şi valori în rândul elevilor, cum ar fi gândirea critică şi analitică, oratoria şi retorica, toleranţa, abilităţi care reprezintă o completare eficientă a procesului educaţional în cadrul învăţământului argeşean. Au aderat la dezvoltarea acestui program pentru început şcolile nr. 11 „Mihai Eminescu”, nr. 9 , nr. 5, ªcoala de Artă „Dinu Lipatti” din Piteşti, şcolile din localităţile Vultureşti, Arefu, precum şi numeroase alte şcoli din mediul rural şi orăşănesc. Programul Prieteni de condei Pen pals este, aşadar, unul multicultural şi educativ , atrăgând copii de toate etniile şi care tinde către ştergerea diferenţelor culturale dintre sat şi oraş, cu ajutorul liderilor culturali şi educativi din cele două spaţii. Grupul ţintă căruia i se adresează îl constituie copiii, tineretul şi dascălii din şcolile judeţului Argeş, precum şi din alte judeţe ale ţării cum ar fi Vâlcea şi Ialomiţa. Programul se va desfăşura şi sub îndrumarea şi colaborarea dascălilor coordonatori voluntari. Luând în considerare cele prezentate anterior, ANI va sprijini desfăşurarea proiectelor de mai sus, activităţi care constituie o şansă în multitudinea de evenimente ce concură la formarea personalităţii elevilor, stimulându-le capacitatea de concentrare şi creativitate şi ajutându-i să-şi analizeze performanţele ori scăderile, activităţi capabile să contribuie la crearea unei societăţi româneşti deschise, cu adevărat integrată în mediul european.

„Vis de iarnã” - Ilie Andreea Bianca, clasa a VI-a C

„Salvaţi Planeta” - Bobeanu Petruţa, 15 ani

     
 

Înapoi susÎnapoi la pagina anterioarăTipăreşte această pagină