Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web

ANUL III - Aparitie trimestrialã
Nr. 6 - Ianuarie, Februarie, Martie 2003
Editatã de Asociatia Nova International cu sprijinul EPISCOPIEI ARGESULUI SI MUSCELULUI

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Din sumar:

Calinic Argatu - „Satul, adevãrata bogãtie“
Prieteni de condei - PEN PALS
Interviu cu dl. LEO VAN SLUIS, artist plastic - Olanda
O caracterizare a sãtenilor rohieni - N. STEINHARDT
Europa, casa noastrã
Întoarcerea artistului cãtre paradisul pierdut
Scriitori români cu satul în glas - CONSTANTIN VOINESCU
Vasile Novac - Muzeul Viticulturii si Pomiculturii din România
Pagina rromilor: Un gagiu diliu si tragedia unui sat
Miron Radu Paraschivescu - poeme
NICHITA STÃNESCU - Stau singur si în gânduri, Doamne!

MIRCEA ELIADE

Ca întotdeauna, am avut mare bucurie sã constat cã neamul nostru binecuvântat de Dumnezeu a avut si va avea fii de înaltã spiritualitate. Ei au aprins focuri în noaptea întristãrilor si au bucurat cu lumina lor din suflet si condei.

Cândva se va scrie istoria culturii românesti altfel decât a putut fi scrisã ea pânã acum. Adicã o istorie integralã a creativitãtii geniului românesc, iar nu exclusiv a creatiilor culte, livresti. Nu cã acestea din urmã n-ar fi importante sau reprezentative; e destul sã ne amintim de un Eminescu sau Blaga pentru a ne da seama de valoarea ori semnificatia lor. Dar asemenea creatii culte sunt, la noi, de datã recentã. Noi de-abia am început sã scriem bine româneste. Pânã la Eminescu, majoritatea „intelectualilor“ nu stiau sã scrie româneste, desi, probabil, vorbeau destul de bine; cel putin la ei acasã, în satul sau în târgul lor, stiau sã vorbeascã. Dar aproape nimeni, pânã la Eminescu, nu îndrãznea sã scrie limba vorbitã, tãrãneascã. Limba noastrã scrisã urma modele streine: calapodul vechilor traduceri din slavoneste, fie structura limbilor din care se tradusese în ultimele douã secole, adicã neogreaca, italiana si franceza. Problema e prea complexã pentru a o dezbate aici. Destul sã spunem cã autorii români au reusit sã scrie bine româneste de-abia de la Eminescu încoace, adicã de mai putin de o sutã de ani. Or, e limpede cã o culturã – întelegând prin acest termen exclusiv creatiile autentice – nu se poate judeca numai dupã creatii atât de recente.
Se va scrie, deci, într-o zi istoria culturii române integrale: adicã a institutiilor si credintelor, a creatiilor lingvistice si folclorice. Redusã doar la documentul scris, cultura româneascã – si nu numai ea – pare sãracã, timidã, provincialã. De fapt, în orizontul culturii moderne suntem „provinciali“. Ca si alte culturi din Europa rãsãriteanã, am împrumutat modele de la „centru“, din Occident. Cam tot ce s-a scris în româneste de la scoala latinistã încoace depinde, direct sau indirect, de ce s-a scris în Occident. Asta nu înseamnã numaidecât lipsã de „originalitate“. Cultura europeanã, aproape în totalitatea ei, este rezultatul imitatiei creatiilor efectuate în câteva centre din Occident. Autorii rusi au învãtat mestesugul prozei literare de la francezi si englezi, dar un Dostoievski sau un Cehov au influentat, la rândul lor, întreaga literaturã europeanã. Probabil cã un fenomen analog ar fi avut loc si cu anumiti prozatori, eseisti si gânditori români dacã n-ar fi intervenit ocupatia sovieticã. Nu trebuie sã uitãm cã în România s-a putut crea liber, adicã fãrã a urmãri un obiectiv politic, numai dupã împlinirea idealului national si pânã în preajma celui de-al doilea rãzboi mondial. Iar scriitorii români au început sã aibã la dispozitie un instrument de expresie adevãrat numai de pe la 1890…
Dacã în orizontul culturii europene am rãmas „provinciali“, nu e numai vina noastrã. „Istoria“ – care în cazul nostru mai înseamnã si inconstienta politicã a occidentalilor – ne-a zãvorât din nou în întuneric, mai rãu decât am fost zãvorâti în Evul Mediu, prin nãvãlirile barbarilor.
Dar o culturã nu se reduce numai la expresiile ei moderne, adicã, în cele din urmã, la creatiile personale. Dimpotrivã, atentia cercetãtorilor se îndreaptã tot mai mult astãzi spre creatiile transpersonale: mituri, simboluri, stiluri de existentã, traditii, folclor religios, arte populare etc. Toate acestea alcãtuiesc în felul lor atâtea limbaje prin care se exprimã geniul unui neam. Asemenea limbaje sunt universale, în sensul cã ele releveazã moduri de a fi în lume, comportamente, nostalgii, universuri imaginare, care nu sunt exclusive unui anumit popor sau unui anumit moment istoric. Ele au un caracter transistoric si arhaic. Datoritã acestor „limbaje“, culturile sunt „deschise“ si pot comunica între ele. Prin însãsi structura lor, un simbol, un mit, un mod de a fi în lume nu pot fi „provinciale“, pentru cã ele nu depind de un „centru cultural“, nu imitã un model. De aici perenitatea acestor limbaje, ele nu stau sub semnul timpului istoric (care „demodeazã“, într-o generatie-douã, 90% din creatiile individuale moderne), ci, am spune, sub semnul unui timp transistoric, timpul fermecat al miturilor si al basmelor, timpul marilor cicluri cosmice, dar si „clipa“ în care trãiesc sfintii, contemplativii, poetii, logodnicii. Dintr-un asemenea „limbaj“ face parte, alãturi de atâtea alte notiuni, nostalgii si moduri de a fi, si conceptul românesc de „omenie“. (…) Prin alese contributii se pregãteste ziua când se va putea scrie adevãrata istorie a neamului si culturii românesti. Si de-abia atunci vom putea interesa, în mod sincer si profund, Occidentul, a cãrui atentie o jinduim atât.
Pânã acum am încercat sã trezim interesul Occidentului, mai ales prin meritele si sacrificiile noastre istorice (rezistenta contra turcilor) si prin productiile românesti moderne. Trebuie sã recunoastem cã, nenorocul urmãrindu-ne si de data aceasta, am esuat în ambele cazuri. Neizbutind sã ne traducem poetii, literatura românã n-a interesat. În ceea ce priveste misiunea pe care si-au asumat-o Domnii români de a tine piept iuresului otoman, în speranta cã occidentalii vor întelege pânã la urmã cã împlinesc rolul propriei lor avangarde, dezamãgirea e si mai mare. Ne-am fi asteptat ca, dacã n-am fost întelesi de sefii politici si militari de acum câteva veacuri, sã fim întelesi mãcar de istoricii de azi. Dar, din nefericire, constiinta istoriograficã occidentalã n-a retinut rolul pozitiv al românilor din istoria Europei.
S-ar putea ca într-o zi, nu prea îndepãrtatã, lucrurile sã se schimbe. Occidentul începe sã se intereseze tot mai mult de alte moduri de a fi în lume decât ale lui, de structuri antropologice traditionale, de alte valori culturale decât cele care îi sunt familiare. S-ar putea ca într-o bunã zi, descoperind adevãrata noastrã istorie si culturã, occidentalii sã se laude cu noi (cãci, în fond, si noi tot din Europa facem parte) mai mult decât s-ar fi lãudat dacã am fi dat un Shakespeare sau un Dante…

(Cuvânt înainte la „Omenia si frumusetea
cea dintâi“, de GEORGE RAHOVEANU,
Chicago University - 15 aprilie 1962)

[top]

Definitie

Casã împletitã din ramuri de salcie
Si cioplitã apoi ca Adam din pãmânt,
Casã acoperitã cu-o orgã de papurã
Gata sã curgã în cânt;

Casã spãlatã de rouã si stearsã de soare,
Casã-nvelitã, ca un zeu într-un nor,
Si care, asemenea mãrii, se trage spre lunã
Din noaptea cu greieri si cu pridvor;

Casã apãratã de pomi si de vite cu struguri
Si vegheatã de albine, de licurici, de lãstuni,
Pe care se catãrã vitejeste dovlecii
Si se-ncaierã crengi încãrcate de pruni;

Casã ziditã din litere pe stâlpi de silabe,
Sprijinitã-n cuvinte, suspendatã de stele,
Linistea pune foi albe în juru-ti,
Cerul si-asterne cerneala pe ele.

ANA BLANDIANA


[top]

Imagini din aceastã paginã

Gospodãrie Drãgãsani-Vâlcea