Întoarcere la pagina principală Numărul curent al revistei Satul Natal Informatii despre revista Satul Natal si Asociatia Nova International Aici puteti afla detalii despre modul în care ne puteti contacta Linkuri cãtre alte pagini web

ANUL I - Aparitie trimestrialã
Nr. 1 - Octombrie, Noiembrie, Decembrie 2001
Numãr editat de Asociatia Nova International cu sprijinul Prefecturii si Consiliului Judetean Arges

Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Din sumar:

Satul românesc contemporan S.O.S.
Anchetã: Întoarcerea fiului cãtre sat
Un american cãlãtor prin satele românesti
Marin Sorescu - Portrete lirice
Scriitori români cu satul în glas
Promovarea sistemului educational
Dragonul ascuns
Colindãm colindã sfântã

LIVIU REBREANU
LAUDÃ TÃRANULUI ROMÂN

DISCURS ROSTIT LA 29 MAI 1940 ÎN SEDINTA PUBLICÃ SOLEMNÃ
DE LA ACADEMIA ROMÂNÃ
- FRAGMENTE -

Lauda aceasta nu vrea nici sã nici sã înalte, nici sã dãrâme […] ci doar sã mãrturiseascã o credintã si solidaritatea mea continuã cu inima celor multi care au avut parte tot de ocãri si proboziri, si prea arar de vorbe bune...
În viata altor natiuni, tãrãnimea a putut avea, si a avut, un rol secundar, sters; Pentru noi însã e izvorul romãnismului pur si etern. La noi, singura realitate permanentã, inalterabilã, a fost si a rãmas tãranul. Atât de mult ca, de fapt, tãranul român nici nu e tãran ca la alte popoare. Cuvântul însusi e de origine urbanã, cel putin în semnificatia actualã. Tãranul nu-si zice niciodatã tãran. Dar în vremurile mai noi si sub influente politice a pãtruns si la tarã cuvântul, spre a indica pe omul de la sat în contrast cu cel de la oras. Tãranii însã numesc pe tãrani, simplu, oameni. De fapt tãranul n-are nume pentru cã nu e nici clasã, nici breaslã, nici functie, ci poporul însusi, - omul român. [..]
Multi învãtati considerã nasterea si începuturile neamului românesc drept o enigmã sau un miracol, sau în sfârsit ceva inexplicabil prin obijnuitele metode istorice. Este, fãrã îndoialã, o minune cum a rezistat si a persistat aici poporul nostru, în mijlocul tuturor uraganelor. Dar tãranul român, existenta lui permanentã pe aceste plaiuri, poate dezlega taina aceasta si altele care ne privesc. Tãranul e începutul si sfârsitul. Numai pentru ca am fost neam pasnic de tãrani am putut sã pãstrãm fiinta si pãmântul...
Când se abat marile urgii, oamenii bogati, posedantii de toate felurile, sunt imediat gata de ducã. [..] Tãranul nu pleacã nici de voie, nici de nevoie. El n-are unde sã-si mute sãrãcia, pentru cã smuls de pe ogorul lui ar fi osândit sã piarã ca un arbore smuls din rãdãcini. De aceea tãranul e pretutindeni pãstrãtorul efectiv al teritoriului national. Cãci pentru tãranul nostru pãmântul nu e un obiect de exploatare, ci o fiintã vie, fatã de care nutreste un sentiment straniu de adoratie si de teamã. El se simte zãmislit si nãscut din acest pãmânt ca o plantã fermecatã care nu se poate stârpi în vecii vecilor. De aceea pãmântul e însusi rostul lui de de-a fi. Pãmântul nostru are un glas pe care tãranul îl aude si îl întelege. E “sfântul pãmânt inspirator” care ne-a moderat trupul si sufletul, care prin soarele si apele si muntii si sesurile lui ne-a dãruit toate calitãtile si defectele cu care ne prezentãm azi în lume[...].
Astfel, destinul care ne-a nãscut si ne-a crescut a trebuit sã comande si destinul neamului nostru. El ne-a impus multe veacuri de-a rândul o existentã aproape vegetalã, o existentã de chinuri si umilinti pe care numai tãranul o putea îndura. Cu cât se înmulteau suferintele si treceau vremurile, tãranul român s-a îndãrãtnicit în rãbdare. Dragostea lui de pãmânt s-a învârtosat. Tarina se amesteca necontenit cu cenusa si oasele înaintasilor, iar vãzduhul se umplea cu umbrele si sufletele lor pânã-n tãrii. Nimeni nu-l mai putea clinti din loc, nici o putere si nici o schingiuire…
Rezultatul ? România actualã cu Dacia de odinioarã sunt congruente nu numai în privinta configuratiei geografice, dar si a configuratiei etnografice românesti.
Acest fapt singur, aceastã evidentã bãtãtoare la ochi ar trebui sã puie pe gânduri, dacã nu sã-i dezarmeze, pe apostolii interesati ai discontinuitãtii românesti în propria noastrã tarã. Ce argument de continuitate poate fi mai plauzibil decât existenta aceluiasi popor, pe aceleasi locuri, dupã douã mii de ani? Inexplicabilã ar fi tocmai discontinuitatea. S-au vãzut popoare mutându-se în altã tarã, se cunosc popoare cari au dispãrut cu totul, dar un popor, care sã disparã si sã se risipeascã pentru a reapãrea, peste multe sute de ani, exact în locurile pe care le-a pãrãsit, ar fi o minune ce nu se poate întâmpla decât în anume manuale istorice cu tâlc.
Rolurile principale în istorie le joacã sau neamurile creatoare de mare culturã, sau cele distrugãtoare de culturã. Viata popoarelor linistite se petrece mai mult în subsolul istoriei. Neamul românesc a fost cel mai linistit din lume. În trecutul nostru n-avem nici un rãzboiu de cucerire, ci numai de apãrare. Am trãit mai mult în sate, la umbra evenimentelor fãcãtoare de istorie. Satele însã nu lasã documente pe care sã le consulte si sã sã le compulseze viitorii istorici. Satele apar si dipar, fãrã urme, dupã legi si îndemnuri necunoscute. In cuprinsul pãmântului românesc, tocmai în epoca de formatie a neamului , poate cã nici sate nu erau multe, ci mai ales cãtune resfirate. Asa cã n-avem si nici nu putem avea documente. Dar oare realitatea unui popor nu e mai vorbitoare decât orice zapis sau o stelã funerarã ?
Nasterea unui popor e un miracol, negresit, precum miracol este orice nastere, chiar a ultimei gângãnii. De aceea începuturile tuturor popoarelor sunt învãluite în negura legendelor. [...] Precum si-a pãstrat limba, tot astfel a pãstrat si a modelat tãranul român, dupã chipul si asemãnarea lui, credinta în Dumnezeu.[...]
Între oras si sat a fost si mai persistã ptetutindeni un antagonism, la noi însã mai viu si mai accentuat. Pentru cã orasele noastre nu sunt expresia specificului national. Un oras german sau francez reprezintã chintesenta nationalã respectivã ca si satul, ba chiar în mai mare mãsurã. Orasul nostru înfiintat si dezvoltat, în mai multe cazuri din alte necesitãti decât cele românesti, nu s-a adaptat încã deplin spre a fi aevea, ca duh si civilizatie, izvor de românism curat…Pe când tãranul român dã orasului tot, civilizatia orãsãneascã îi oferã numai sarcini si fraze goale. Tãranul e serios si naiv, orãsanul e ironic si sceptic.[…]
Prin ceea ce a fost si a reprezentat în viata neamului, tãranul român nu se putea sa nu devinã îndreptarul culturii nationale, mai cu seamã în ceea ce priveste literatura si artele.[…] când scriitorii s-au apropiat mai atent de literatura tãranului au descoperit izvorul limbii si al poeziei românesti.[…] Literaturã fãrã tarã nu existã, cum nu existã plantã fãrã pãmânt.[…]
Orasul însã trebuie sã fie pãtruns si el de duhul pãmântului si al sufletului românesc. Glasul pãmântului trebuie sã fie auzit si înteles si de orãseni pentru a deveni marea lege a neamului pe care nimeni sã n-o mai înfrângã si nici sã n-o nesocoteascã. Între sat si oras trebuie sã se creeze simbioza care sã potenteze toate puterile creatoare. Numai simbioza asta va naste marea culturã româneascã de care în sfârsit va beneficia si tãranul român, conservatorul trecutului si tineretii noastre.
De aceea, azi si încã multã vreme, spre tãranul român trebuie sã ne întoarcem necontenit. Fiindcã precum Anteu câstiga noi puteri si devenea invincibil când atingea pãmântul, tot astfel creatorii români, pãstrând contactul spiritual cu tãranul rãmân, vor produce opere universal pretioase si vor servi, în acelasi timp, destinul neamului...
Dar, la rândul ei, tara nouã, pentru care tãranul român a jertfit si a sângerat cel mai mult, trebuie sã-i înlesneascã si lui soarta mai bunã ce i se cuvine. Nu prin fraze si hârtoage, nici prin pomeni si fãgãduieli desarte, ci printr-o educatie nouã care sã-i asigure muncã rodnicã si traiu omenesc. Si mai ales, si poate mai presus de toate, dãruindu-i ceea ce râvneste de multe veacuri fãrã încetare si în zadar : luminã si dreptate.
Suntem si vom fi totdeauna neam de tãrani. Prin urmare destinul nostru ca neam, ca Stat si ca putere cultralã, atârnã de cantitatea de aur curat ce se aflã în sufletul tãranului. Dar mai atârnã în aceeasi mãsurã si de felul cum va fi utilizat si transformat acest aur în valori eterne.

Spre tine cine m-a-ndemnat
din strãfund de veac,
în tine cine m-a chemat
fie binecuvântat,
sat de lacrimi fãrã leac.
(Lucian Blaga)


[top]
Imagini din aceastã paginã

File din cartea satului - Ciuculescu Cristina